Люцерна - АГРОШАНС КОМЕРС - Вашият партньор в земеделието

Люцерна

 

Агрошанс Комерс отглежда 10 000 декара люцерна. Близо 50% от нашата люцерна е био производство, с което показваме, че за нас бъдещето както на фуражните култури, така и на хранителните продукти трябва да бъде ориентирано към био производство.

 

Нашата люцерна се отличава с отлични показатели, благодарение на качествените семена и Американската технология с която сушим нашата продукция. Благодарение на специалните сушилни с топъл въздух, успяваме да запазим всички ценни листа на растението, благодарение на което хранителните показатели - протеин и хранителна стойност са на най-високо ниво. Също така цветът е плътно зелен и приятната миризма на прясна люцерна се запазва.

 

Люцерната ни се отличава с отлични показатели. Благодарение на това нашите партньори както в България, така и в чужбина разчитат на нас за достигане на най-високи резултати в своята сфера- млекодобив и конен спорт.

 

Всеки един клиент, който е започнал да работи с нашата люцерна е останал доволен и продължава да работи с нас, което е най-голямото доказателство за качеството на нашата продукция.

СЪОБЩЕНИЕ
от "АГРОШАНС КОМЕРС" ЕООД във връзка с изпълнение на договор BG16RFOP002-3.001-0310-C01 „Повишаване на енергийната ефектвиност в "АГРОШАНС КОМЕРС" ЕООД чрез известиция в ново енергоспетяващо оборудване”

Във връзка с изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001-0310-C01, процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия”, на 11.01.2018 г. в гр.Карнобат, ПРОМИШЛЕНА ЗОНА "СЕВЕР" ще се проведе информационен ден, на който ще бъде представен проект „Повишаване на енергийната ефектвиност в "АГРОШАНС КОМЕРС" ЕООД чрез известиция в ново енергоспетяващо оборудване”. На събитието пред всички заинтересовани лица ще бъдат представени целите, дейностите и очакваните резултатите от изпълнението на проекта.

Във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-3.001-0310-C01 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020г. "АГРОШАНС КОМЕРС" ЕООД обявява открита процедура за избор на изпълнител с предмет: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Гранулираща линия за готови храни за домашни любимци капацитет 5т./час 1 бр. Краен срок за подаване на оферти 21.12.2017г. Всички необходими документи може да свалите от тук.

„АГРОШАНС КОМЕРС” ЕООД е съвременно, динамично развиващо се дружество, основано и регистрирано през 2008 г. дружеството стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001-0310-C01, финансиран от ЕФРР чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Общата цел на настоящият проект е насочена към повишаване конкурентоспособността на дружеството чрез подобряване на енергийна ефективност и капацитет, което ще доведе до по-устойчив растеж и до понижаване на енергийната интензивност както на ниво предприятие, така и като цяло за икономиката. Целта на проекта ще бъде постигната чрез въвеждане на ново специализирано оборудване и услуги за внедряване и сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001. Реализирането на проекта ще осигури устойчиво развитие на фирмата, в резултат от подобрени и по-ефективни прозиводствени процеси и конкурентоспособност.