Уведомление за поверителност

 

 

Кой обработва личните Ви данни?

„АГРОШАНС КОМЕРС“ ЕООД (администратора/ние/дружеството) е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 102004265, със седалище и адрес на управление: гр. Карнобат, обл. Бургас, п.з. „Север“, ул. „Тринадесета“ №15.

Дружеството е администратор на лични данни – обработва личните Ви данни в съответствие с настоящата декларация и приложимото право, в случай че сте физическо лице или представител на търговско дружество или организация, което е клиент или доставчик на „АГРОШАНС КОМЕРС“ ЕООД или има други търговски отношения с дружеството.

Понятието „лични данни“ означава всяка информация, която се отнася до Вас, чрез която можете да бъдете разпознати, дори и непряко. „Обработване на личните Ви данни“ означава всяко действие/действия, което може да се осъществи с личните Ви данни, като например тяхното събиране, съхранение, предаване, групиране, записване, разпространение с автоматични или други средства.

Данни за контакт с „АГРОШАНС КОМЕРС“ ЕООД

Местоположение:

Държава България

Можете да се свържете с дружеството на адреса на управление

Гр. Карнобат, обл. Бургас, п.з. „Север“, ул. „Тринадесета“ №15

Телефон: 055922876

Ел. поща: agrocom@abv.bg

Лице за контакт: Янка Стоянова

За какви цели и на какво правно основание събираме и обработваме Ваши лични данни: Обработваме личните Ви данни на основание изпълнение или за сключване на договор с Вас.

Обработваме личните Ви данни с цел установяване на самоличността Ви за сключването или изменението на договор, в отношенията възникнали по повод изпълнението на договор, за изготвяне на фактури, изготвяне на справки за предоставени услуги, за извършване, проверка и осчетоводяване на плащания, за изпращане и получаване на доставки по договор, за пращане на уведомления, покани, предизвестия и други действия в изпълнение или подготвящи сключване на договори. Възможно е да обработваме данните Ви и по повод възникнали съдебни спорове пред съдебни или арбитражни органи относно договорните отношения на дружеството с Вас.

За спазване и изпълнение на законовите ни задължения във връзка с търговската ни дейност, като например задълженията предвидени в счетоводното и данъчното законодателство.

Обработваме личните Ви данни и с цел съставяне на счетоводни документи, за счетоводна и данъчна отчетност на дружеството във връзка с търговската му дейност, за изпълнение на задължения за предоставяне на информация на съда, на държавни органи и трети лица в рамките на съдебни или административни производства, съобразно законовите изисквания за съответното производство.

Личните данни, които събираме и обработваме:

В зависимост от конкретните цели и основание за обработване, можем да обработваме следните Ваши лични данни:

o Идентификационни данни: три имена и данни от документи за самоличност;

o Данни за кореспонденция: адрес за кореспонденция, телефон за контакти и електронна поща, лице за контакт;

o Счетоводна информация – съдържаща се в счетоводни документи като фактури, кредитни известия, счетоводни сметки, отчети. Такива са например данните за предоставени услуги, получател на услугите, период на предоставени услуги, стойност, начин на плащане, дължимо плащане, платени/неплатени суми.

o Други данни – място и начин на доставка, ако администраторът има задължение за доставка, данните съдържащи се в кореспонденцията с Вас по повод договорни отношения, като подавани искания, едностранни заявления, възражения, молби, предложения и друга предоставена от Вас информация;

Част от данните като данните за самоличност се предоставят от Вас при сключване на договор, а в процеса на изпълнение на договора част от данните се създават допълнително, като например счетоводната информация, кореспонденцията по изпълнение на договореното.

Какви ще бъдат последиците, ако не предоставите личните си данни

Предоставените от Вас данни са необходими за сключването и изпълнението на договор с Вас и за изпълнение на законовите задължения на дружеството. Длъжни сте да предоставите данните, които събираме от Вас, доколкото желаете да сключите или да се изпълнява определен договор, а непредоставянето им ще препятства възможността да се сключи и/или изпълнява договора, както и изпълнението на законовите задължения на администратора.

Следните лица/организации могат да получат личните Ви данни:

Служители на администратора, чиито трудови функции налагат обработване на личните Ви данни за конкретни цели.

Пощенски/транспортни оператори в случай на изпращане на документи или доставки в изпълнение на договор сключен с Вас, с цел удостоверяване получателя на пратка;

Банки при обслужване на плащанията по сключен договор с Вас;

Лица извършващи консултантски услуги в различни сфери, като одитори, адвокати, правоспособни проектанти и др.

Компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват предоставянето на информация, сред която има и лични данни. Например това са съдилища, прокуратура, различни регулаторни органи като Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на личните данни, Национална агенция по приходите, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред;

Съдебни или арбитражни органи при възникнали спорове по повод изпълнението или сключването на договор с Вас.

Период на съхраняване на данните

Личните данни се съхраняват за периода до прекратяване и окончателно изпълнение на договора с изключение на някой данни, като изброените по-долу, които се съхраняват до изтичане на законовите срокове за съхранение.

Данните съдържащи се в някой документи , като: данните в счетоводни и търговски документи се съхраняват в сроковете определени в Закона за счетоводството и Данъчно осигурителен процесуален кодекс – до 10 години след годината на съставяне, според вида документ; във връзка с възможни искания на съда или други компетентни органи – данните се съхраняват 5 години; съхранение на документи във връзка с възможни правни претенции – до изтичане на давностните срокове за упражняването им – от 3 до 5 години. В случай, че има висящо съдебно или административно производство, данните които са предоставени се съхраняват до окончателното приключване на производството.

„АГРОШАНС КОМЕРС“ ЕООД не предвижда да предава Ваши лични даннина трети държави или международни организации.

Вашите права във връзка с обработването на личните Ви данни са следните:

· Имате право да поискате копие от Вашите лични данни, съхранявани от дружеството и право на достъп по всяко време до личните си данни;

· Имате право да поискате от дружеството личните си данни във вид удобен за прехвърлянето им на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да ги прехвърлим на друг администратор, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;

· Имате право да поискате от „АГРОШАНС КОМЕРС“ ЕООД да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални. Имате право да поискате от „АГРОШАНС КОМЕРС“ ЕООД попълване на непълните Ви лични данни;

· Имате право да поискате от „АГРОШАНС КОМЕРС“ ЕООД личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:

o Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;

o Когато обработването на личните данни е незаконосъобразно;

o Когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни

Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:

o Доколкото и когато е налице упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

o За спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес

o За целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозна да затрудни постигането на целите на това обработване;

o За установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

o По причини от обществен интерес в областта на общественото здраве.

В случай, че сме задължени да изтрием личните Ви данни и сме направили някой от тези данни обществено достояние, ще предприемем всички разумни стъпки и технически мерки, отчитайки възможните начини и разходи, за да уведомим администраторите, които обработват данните, че искате изтриване на всички носители на данни от тези администратори.

· Имате право да поискате от „АГРОШАНС КОМЕРС“ ЕООД, да ограничи обработването на личните Ви данни, ако е налице някой от изброените случаи:

- Ако оспорвате точността на личните данни. В този случай обработването се ограничава за срок, който ще ни позволи да проверим точността на данните;

- Ако обработването на данните се е оказало неправомерно, но не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само да бъде ограничено ползването им;

- Ако повече не се нуждаем от обработване на данните, но изискате данните за установяване, упражняване или защита на правни претенции;

Ограничаване обработване на данните означава, че те ще бъдат само съхранявани, без да бъдат обработвани по друг начин, освен с изразено от Вас съгласие или за установяване, упражняване или защита на правни претенции, или за защита правата на други лица, или поради важни основания от обществен интерес за ЕС или някоя от държавите членки. В случай, че сте изискали ограничаване на обработването, ще Ви информираме преди отмяна на ограничаването.

· При нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата декларация за защита на данните, ще Ви предоставим ново уведомление за защита на данните и доколкото е необходимо, ще изискаме Вашето изрично предварително съгласие за новата обработка.

По Ваше желание, всички горепосочени искания ще бъдат съобщени на други лица получатели, но които са били разкрити данните, освен ако е невъзможно или не изисква прекалено големи усилия. Ако изискате, ще Ви уведомим за получателите.

Всички права, искания и възможности, във връзка с обработването на данните Ви, включително правото Ви на обжалване можете да реализирате безплатно, като попълните ИСКАНЕ ОТ СУБЕКТ НА ДАННИТЕ, или като изпратите съобщение в свободен текст. Уведомяването, независимо дали е в свободен текст или чрез формуляр ИСКАНЕ ОТ СУБЕКТА НА ДАННИТЕ може да подадете лично или с писмо на посочените по-горе адреси за кореспонденция, както и на посочената електронна поща за кореспонденция.

Имате право на жалба до надзорния орган

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентния за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2 (www.cpdp.bg)

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните Ви данни чрез „АГРОШАНС КОМЕРС“ ЕООД, можете да го направите на посочените адрес и електронна поща за контакт с „АГРОШАНС КОМЕРС“ ЕООД или директно на място в офиса на дружеството на посочения адрес.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСТРАНИЦАТА НА AGROCHANCE.COM

Както повечето уебстраници, и тази на "АГРОШАНС КОМЕРС" ЕООД събира автоматично определена информация и я съхранява в т.нар. лог файлове. Информацията може да включва адрес по интернет протокол (IP адрес), регион или общото местоположение, от което ползвате интернет чрез компютър или друго устройство, тип на браузъра, операционна система и друга информация, свързана с ползването на нашата уебстраница, включително история на посетените от Вас раздели в нея. Използваме тази информация, за да ни помогне да създадем дизайна на нашата уебстраница по начин, който да отговаря на нуждите на потребителите й. Можем също така да използваме Вашия IP адрес с цел диагностициране на проблеми с наш сървър или за да администрираме нашата уебстраница, да анализираме тенденции, да проследяваме движенията на посетителите на уебстраницата и да събираме широка демографска информация, която ни помага да узнаем предпочитанията на посетителите. Уебстраницата на "АГРОШАНС КОМЕРС" ЕООД използва също бисквитки и уеб бийкънс. Чрез тях не се проследяват посетителите, когато преминат на друга уебстраница, нито се използват за целева реклама към тях, и поради това не се влияят от сигнали „не проследявай“.

Можете да намерите повече информация за това, как "АГРОШАНС КОМЕРС" ЕООД може да обработва Вашите лични данни чрез нашия уебсайт на адрес: www.agrochance.com

ИЗМЕНЕНИЯ И ОБНОВЯВАНИЯ НА ТОВА УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Както нашата организация, стоките и услугите се променят от време на време, така и това Уведомление за поверителност може да се променя. Запазваме си правото да променяме това Уведомление за поверителност и Условията за ползване по всяко време, поради каквато и да е причина, без да Ви уведомяваме по начин, различен от това да публикуваме измененото Уведомление за поверителност на тази уебстраница. Можем да изпращаме чрез имейл периодични напомняния за нашите уведомления и общи условия и ще уведомяваме чрез имейл нашите клиенти и партньори за съществени промени в тях, но Вие трябва да проверявате нашата уебстраница периодично, за да сте запознати с нашето актуално Уведомление за поверителност, както и с всякакви промени, които може да са въведени в него. Настоящият документ представлява уведомление за поверителност по смисъла на чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).