За нас - АГРОШАНС КОМЕРС - Вашият партньор в земеделието

За нас

 

Агрошанс Комерс е фирма създадена през 1994 година в град Карнобат.

В първите години фирмата се занимава с производство на зърнени култури, като през 1996г

фирмата построява и своята първа мелница за брашно. През 2002г. фирмата отваря и своята втора мелница, също в град Карнобат.

 

В своя над 20 годишен  опит в земеделието, фирмата усъвършенства и многократно уголемява своя бизнес.

В момента разполага с 4 бази, които обработват над 100 000 декара земеделска площ. В базите годишно съхранява и преработва над 100 000 хиляди тона продукция. Със своите над 200 души персонал Агрошанс Комерс е най-големият работодадел в града.

 

Търговията също е приоритет на Агрошанс Комерс. Опитът както със зърнените култури, така и с фуражите - слама и люцерна е изключително ценен. Годишно фирмата търгува около 20 000 тона зърнена и 30 000 тона балирана продукция- слама и люцерна.

 

Опитът и коректността отличават Агрошанс Комерс от другите компании. С годините фирмата е доказала своята лоялност,

която е основа на добрите взаимоотношения с всички наши партньои и колеги.

 

СЪОБЩЕНИЕ
от "АГРОШАНС КОМЕРС" ЕООД във връзка с изпълнение на договор BG16RFOP002-3.001-0310-C01 „Повишаване на енергийната ефектвиност в "АГРОШАНС КОМЕРС" ЕООД чрез известиция в ново енергоспетяващо оборудване”

Във връзка с изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001-0310-C01, процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия”, на 11.01.2018 г. в гр.Карнобат, ПРОМИШЛЕНА ЗОНА "СЕВЕР" ще се проведе информационен ден, на който ще бъде представен проект „Повишаване на енергийната ефектвиност в "АГРОШАНС КОМЕРС" ЕООД чрез известиция в ново енергоспетяващо оборудване”. На събитието пред всички заинтересовани лица ще бъдат представени целите, дейностите и очакваните резултатите от изпълнението на проекта.

Във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-3.001-0310-C01 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020г. "АГРОШАНС КОМЕРС" ЕООД обявява открита процедура за избор на изпълнител с предмет: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Гранулираща линия за готови храни за домашни любимци капацитет 5т./час 1 бр. Краен срок за подаване на оферти 21.12.2017г. Всички необходими документи може да свалите от тук.

„АГРОШАНС КОМЕРС” ЕООД е съвременно, динамично развиващо се дружество, основано и регистрирано през 2008 г. дружеството стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001-0310-C01, финансиран от ЕФРР чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Общата цел на настоящият проект е насочена към повишаване конкурентоспособността на дружеството чрез подобряване на енергийна ефективност и капацитет, което ще доведе до по-устойчив растеж и до понижаване на енергийната интензивност както на ниво предприятие, така и като цяло за икономиката. Целта на проекта ще бъде постигната чрез въвеждане на ново специализирано оборудване и услуги за внедряване и сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001. Реализирането на проекта ще осигури устойчиво развитие на фирмата, в резултат от подобрени и по-ефективни прозиводствени процеси и конкурентоспособност.