AgroChance.com - Agrochance Commerce
Purchase of agricultural land - Agrochance Commerce
Arable agricultural land - Agrochance Commerce
Purchase of plots, vineyards, fields - Agrochance Commerce
Purchase of arable agricultural land - Agrochance Commerce

AGROCHANCE COMMERCE

YOUR PARTNER IN AGRICULTURE

ABOUT US BRIEFLY

Experience in agriculture since 1994

Agrochance Commerce is one of the first big agriculture companies in the country and we process over 10,000 hectares of grain and protein crops. In over 20 years of experience we have proved our correctness, accuracy and quality.

Quality and content partners

The quality of the products and the honest attitude towards customers and suppliers is essential. With these skills we made Agrochance Commerce synonymous with stability, propriety and success.

We never stop evolving

The team of Agrochance Commerce is constantly seeking to improve and modernize its production. Currently we have 5 agricultural bases, over 100 specialized machines and 200 highly trained agriculture specialists. Every year we invest finances and time in efforts to improve the whole process.

AgroChance.com - Agrochance Commerce

We help our clients to achieve the best results.

RESULTS

Our team of professionals annually analyzes and improves the production of grain, protein and fodder crops which Agrochance Commerce is growing. As a result, our clients receive the best they need.

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ
AgroChance.com - Agrochance Commerce

WHEAT

Read more
AgroChance.com - Agrochance Commerce

CORIANDER

Read more
AgroChance.com - Agrochance Commerce

BARLEY

Read more
AgroChance.com - Agrochance Commerce

RAPESEED

Read more
AgroChance.com - Agrochance Commerce

Introduction of innovative production of alfalfa and alfalfa pellets

OUR ALFALFA

After analyzing the global trends in the production of alfalfa, our team has oriented towards the American technology for growing high protein culture – American seeds and American drying with hot air. After drying with hot air we achieve extremely high quality production. The interest in our products worldwide is a prove.

Read more

OUR MANAGEMENT TEAM

AgroChance.com - Agrochance Commerce

Mincho Grozdev

Manager
AgroChance.com - Agrochance Commerce
AgroChance.com - Agrochance Commerce

СЪОБЩЕНИЕ
от “АГРОШАНС КОМЕРС” ЕООД във връзка с изпълнение на договор BG16RFOP002-3.001-0310-C01 „Повишаване на енергийната ефектвиност в “АГРОШАНС КОМЕРС” ЕООД чрез известиция в ново енергоспетяващо оборудване”

Във връзка с изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001-0310-C01, процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия”, на 04.09.2018 г. в гр. Карнобат, ПРОМИШЛЕНА ЗОНА “СЕВЕР” ще се проведе информационен ден, на която ще бъде представена информация за етапите на изпълнение на проекта и постигнатите резултати. На събитието всички заинтересовани лица ще бъдат информиране за реалното изпълнение на проекта и неговото успешно финализиране.

AgroChance.com - Agrochance Commerce
AgroChance.com - Agrochance Commerce

СЪОБЩЕНИЕ
от “АГРОШАНС КОМЕРС” ЕООД във връзка с изпълнение на договор BG16RFOP002-3.001-0310-C01 „Повишаване на енергийната ефектвиност в “АГРОШАНС КОМЕРС” ЕООД чрез известиция в ново енергоспетяващо оборудване”

Във връзка с изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001-0310-C01, процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия”, на 11.01.2018 г. в гр.Карнобат, ПРОМИШЛЕНА ЗОНА “СЕВЕР” ще се проведе информационен ден, на който ще бъде представен проект „Повишаване на енергийната ефектвиност в “АГРОШАНС КОМЕРС” ЕООД чрез известиция в ново енергоспетяващо оборудване”. На събитието пред всички заинтересовани лица ще бъдат представени целите, дейностите и очакваните резултатите от изпълнението на проекта.

AgroChance.com - Agrochance Commerce
AgroChance.com - Agrochance Commerce

Във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-3.001-0310-C01 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020г. “АГРОШАНС КОМЕРС” ЕООД обявява открита процедура за избор на изпълнител с предмет: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Гранулираща линия за готови храни за домашни любимци капацитет 5т./час 1 бр. Краен срок за подаване на оферти 21.12.2017г. Всички необходими документи може да свалите от тук.

AgroChance.com - Agrochance Commerce
AgroChance.com - Agrochance Commerce

„АГРОШАНС КОМЕРС” ЕООД е съвременно, динамично развиващо се дружество, основано и регистрирано през 2008 г. дружеството стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001-0310-C01, финансиран от ЕФРР чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Общата цел на настоящият проект е насочена към повишаване конкурентоспособността на дружеството чрез подобряване на енергийна ефективност и капацитет, което ще доведе до по-устойчив растеж и до понижаване на енергийната интензивност както на ниво предприятие, така и като цяло за икономиката. Целта на проекта ще бъде постигната чрез въвеждане на ново специализирано оборудване и услуги за внедряване и сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001. Реализирането на проекта ще осигури устойчиво развитие на фирмата, в резултат от подобрени и по-ефективни прозиводствени процеси и конкурентоспособност.